Albertslund Musikskoles coronaretningslinjer


Musik- og kulturskolernes interesseorganisation, DMK, har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet et sæt retningslinjer for forsvarlig fysisk musikundervisning. Udover disse følger vi de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om korrekt adfærd.

Onsdag den 21. marts genåbner musikskolen for følgende aktiviteter:

Albertslund Musikskole må som en del af den fremrykket genåbningsplan genoptage en væsentlig del af skolens undervisning og aktiviteter. Overordnet set gælder fra og med onsdag 21. april 2021:


• Soloundervisning for elever 0-17 år må genoptages.

• Sangundervisning (herunder kor) er stadig ikke tilladt.

• Onlineundervisning fastholdes for elever over 18 år - og evt. for sangelever.

• Onlineundervisning kan fastholdes for elever, hvor det giver mening - fx særligt udsatte eller musikundervisning på skoler uden for skoletid.

• Al sammenspil og holdundervisning op 25 personer (inkl. underviser) fra 0-17 år må genoptages.

• Der er et forsamlingsforbud på 25 personer (inkl. underviser) indendørs og udendørs for elever 0-17 år.

• Albertslund Symfoniorkester, Bakkens Horn, Street Life Big Band og Lungekor kan ikke mødes fysisk. Dog kan orkestrene mødes i mindre grupper med elever fra 0-17 år og max. 25 personer ad gangen.

Alle symptomer på Covid-19 skal tages alvorligt og følges op med en test. Mistanke om smitterisiko – fx kontakt med en elev eller en i sin husstand, der efterfølgende viser sig at være smittet – skal tages alvorligt og følger procedure ift. nærkontakter og smitteopsporing. Har man været i kontakt med en smittet, skal man lade sig teste og selvisolere sig indtil resultat af test kendes: https://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-og-support/coronavirus-information-til-ledere-og-medarbejdere/information-til-ledere-om-coronavirus-covid-19/naere-kontakter/.
Der ydes ikke refusion for tabt undervisning.

Dette er vigtigt! Har man symptomer, der indikerer, at man er smittet – feber, hoste, ubehag – må man ikke deltage i musikundervisning på musikskolen. Ligesom man heller ikke må befinde sig på musikskolens matrikel. Se Covid-19 symptomer her:
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-du-bliver-syg
Er man smittet, bliver man hjemme og vender først tilbage når man har været symptomfri i 48 timer.
Er man hjemsendt pga. smitte i folkeskoleklasse eller anden institution – men ikke selv smittet – skal man ikke dukke op til musikundervisning.
Deler man husstand med en smittet, skal man følge de gængse vejledninger omkring nærkontakter og forholdsregler: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
Har man været smittet og er i tvivl om, hvornår man kan genoptage sin musikundervisning (og andre aktiviteter), anbefaler vi, at man kontakter sin læge eller sundhedsmyndigheder for svar.
Vi anbefaler alle undervisere og elever, som er tilbage til den fysiske undervisning at lade sig teste 1-2 gange om ugen, som det også er tilfældet på folkeskoleområdet. Der er ikke krav om fremvisning af coronapas.
Hvis incidenstallet overstiger 200 lukker skolen med dag til dag varsel.

Er man hjemsendt som elev, kan man ikke forvente fjernundervisning i perioden. Vi bestræber os på at kunne tilbyde eller vedligeholde kontakten i hjemsendelsesperioden, men skiftet fra fysisk til virtuelt kan ikke i alle tilfælde gøres fra dag til dag. Det afhænger af fag og underviser.

Derfor kan der også forekomme ’forskelsbehandling’ fra elev.

Der ydes ikke refusion for tabt undervisning.

Alle elever og forældre skal entrere musikskolen via fløjdøren ved Vædderens kvarter. Eneste adgang!
Man må godt benytte dørene ved skolegården, disse skal dog være låst, så det kræver, at underviser lukker eleverne ind. Dørene ved skolegården kan altid bruges som udgang. Dørene ved skolegården må IKKE stå på klem, men skal være aflåste.

Alle personer over 12 skal bruge mundbind eller visir. Det gælder på gange, toiletter, lærerværelse. Elever og undervisere må, når de er i undervisningslokalet, fjerne mundbindet/visiret. Det gælder også undervisning for større grupper – computermusik, ukulelehold, værksted, m.m.
Kommunen tilbyder mundbind til alle der færdes på musikskolen.

Alle elever vasker hænder ved ankomst og spritter hænder når de går.
Toiletterne midt på vores undervisningsgange bruges udelukkende som personaletoiletter. Se skiltning.

For at leve op til DMK’s og Sundhedsstyrelsens retningslinjer er følgende værnemidler rekvireret:
• Håndsprit i små flasker og dispensere til større beholdere
• Engangsservietter med sprit
• Desinficerende spray
• Mundbind

• På musikskolen må der pr. 21. april 2021 samles op til 25 personer (inkl. underviser) indendørs og udendørs for elever 0-17 år.
• Der skal ikke fremvises coronapas eller negative tests.

Lokalet indrettes med spritdispenser.
Lokalet opdeles i zoner med lys tape, så afstandskrav nemt kan overholdes. Mellem hver elev udluftes lokalet, og hvis vejret tillader det så meget så muligt.

Dette lokale udgør et særligt risikoområde. Her er der samling i pauser, flere udfører arbejde og frokost indtages. Derfor skal der udvises særlig agtpågivenhed. Dette indebærer:
• Kun adgang for musikskolens undervisere.
• Håndvask eller afspritning af hænder inden adgang.
• Afspritning af flader efter brug – fx køkkenbord, arbejdsområde, PC og printer.
• Oprydning af brugt service efter brug, generel oprydning efter sig selv.
• Overhold afstandskrav på 1 m.
• Mundbind er et krav medmindre man sidder ned. 

Kontoret har stor gennemgang i løbet af dagen. Der tages derfor følgende hensyn:
• Bank på inden adgang.
• Max. 1 elev/forældre ad gangen.
• Der må gerne være flere undervisere af gangen og undervisere må gerne benytte kontor og elevrum som gennemgang.
• Optegning af diskretionslinje foran frontdesk – respekter den!

Må kun bruges sammen med underviser eller efter aftale.
Må godt benyttes af skolens undervisere til møder og ophold. Husk at rydde op og afspritte effekter efter brug.

Blæsere
Der skal være mindst 4 m² pr. person i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer.
• Elev og lærer benytter hvert sit instrument.
• Elev og lærer må under ingen omstændigheder benytte samme mundstykke, rør eller blade. Og det er lærerens ansvar at sikre, at eleven opretholder god hygiejne, hvad angår mundstykker, rør og blade. Ligeledes skal der være særlig opmærksomhed på kondensfugt fra blæseinstrumenter.
• Elev og lærer skal så vidt muligt undgå at sende instrumentets luftstrøm direkte mod hinanden, men spille skråt mod en væg eller nedad mod gulv el.lign. afhængigt af det pågældende instrument.
• Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes, f.eks. ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.
• Elev og lærer må ikke benytte samme nodestativ, og det anbefales, at eleven har mindst mulig berøring med møbler mv. i lokalet, hvorfor det er lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet.

Strygere, guitar, elbas og akkordeon
• Elev og lærer benytter hvert sit instrument.
• Hvis en lærer skal stemme et strengeinstrument (violin, guitar mv) for eleven, skal læreren enten bruge håndsprit før og efter stemning af instrumentet eller bruge engangshandsker.
• Elev og lærer må ikke benytte samme nodestativ, og det anbefales, at eleven har mindst mulig berøring med møbler mv. i lokalet, hvorfor det er lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet.
• Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes, f.eks. ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.

Klaver og el-klaver
• Elev og lærer benytter hvert sit instrument. Disse placeres med fornøden afstand.
• Der må ikke spilles firehændigt klaver ved samme instrument.
• Som følge af at flere elever benytter samme instrument, skal der være skærpet opmærksomhed på håndhygiejne, herunder at elever ikke har sår på hænder eller fingre. Mindre rifter, hvor eleven benytter håndsprit før og efter undervisningen, vurderes at være forsvarligt.
• Instrumenter rengøres før hver undervisningsdag og to gange dagligt, når det benyttes.
• Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes, f.eks. ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.
• I tilfælde af at der kun forefindes ét klaver i lokalet, må læreren ikke benytte samme instrument som eleven uden forudgående og efterfølgende håndvask eller brug af håndsprit.

Trommer og slagtøj
• Der skal være mindst 4 m² pr. person i lokalet, og en afstand på 2 meter mellem to personer. Der må således f.eks. ikke være to personer, som samtidigt spiller på samme marimba.
• Eleven skal bruge egne trommestikker og slagtøjskøller.
• Elev og lærer benytter i videst muligt omfang hver sit instrument - f.eks. trommesæt.
• Dersom flere elever benytter samme instrumenter, f.eks. mindre instrumenter, såsom triangel, tamburin og lign. ved sammenspil, benyttes éngangshandsker.

Sangundervisning
• Der må ikke synges i undervisningen!!
• Undervisningen henvises til onlineplatforme både for elever 0-99 år.
• Undervisningen kan planlægges udenfor, hvis vejr og andre forhold tillader det
• Undervisningen kan gennemføres, hvis der lægges vægt på andre elementer end sang – fx musikhistorie, repertoirekendskab eller teori.
• Sangundervisning planlægges og forventningsafstemmes mellem elev og underviser.

Sammenspil og hold
• Der må maksimalt være 25 personer samlet.
• Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet ved stående aktivitet og 2 m2 ved siddende aktivitet, og en afstand på mindst 1 meter mellem to personer.
• Alle benytter så vidt muligt egne instrumenter.
• Der gælder samme forhold ved sammenspil og holdundervisning, som for soloundervisning for de forskellige instrumenter og sang.
• Der skal ved holdundervisning være særlig opmærksomhed på, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
• Lokalet udluftes efter hvert hold.

Folkeskoleundervisning:
Der undervises i hold i alderen fra ca. 5-8 år. Der arbejdes med musik, sang, bevægelse og dans, og der benyttes instrumenter i undervisningen.
• Der må maksimalt være 50 personer samlet.
• Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer.
• Eleverne skal medbringe egne instrumenter, hvor det er muligt.
• Dersom der benyttes fælles instrumenter, skal disse rengøres inden hver time.
• Der må ikke benyttes fælles blæserinstrumenter.
• Børnene må godt lave sanglege, og synge med mindre end 2 meters afstand, idet smitterisiko for børn vurderes mindre end for voksne.
• Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav. F. eks af forældre venter med børn udendørs eller på aftalt sted, hvorefter lærer afhenter/afleverer børnene.
• Lokalet udluftes efter hvert hold.
• Ved vikardækning skal musikskolen have besked på dagen.
• Klasser kan evt. deles op

Særlig for MULE/Forskole
• Der undervises i hold i alderen fra ca. 2-5 år, typisk med en begrænset aldersspredning på 2 år på hvert hold. Der arbejdes med musik, sang, bevægelse og dans, og der benyttes instrumenter i undervisningen.
• Der må maksimalt være 15 personer samlet – heraf 3 voksne.
• Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer. Dog gælder andre afstandskrav internt i MULE-gruppen. Her følges den enkelte institutions regler.
• Dersom der benyttes fælles instrumenter, skal disse rengøres inden hver time.
• Børnene må godt lave sanglege, og synge med mindre end 2 meters afstand, idet smitterisiko for børn vurderes mindre end for voksne.
• Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
• Holdene kan efter aftale deles op, således at børnene kun modtager undervisning hver 2. uge.
• Holdene kan afkortes så der bliver plads til rengøring og sikre skift mellem hold.
• Musikskolelæreren er ’gæsten’ ift. MULE gruppen. Derfor skal der holdes særlig afstand mellem musikskolelærer og MULE gruppe (inkl. pædagoger). Minimum 1 m og 2 meter ved sang. Musikskolelæreren optegner ’sikkerhedszone’ i lokale og pædagoger hjælper med at sikre afstanden.
• Lokalet udluftes efter hvert hold.
• For at undgå ’flaskehals’ skal det sikres at flere MULE hold ikke ankommer samtidigt til musikskolen. Timerne skal starte forskudt af hinanden, og det enkelte MULE hold og dets underviser skal aftale et ankomsttidspunkt.