Albertslund Musikskoles coronaretningslinjer

-

Gældende fra onsdag d. 9. december 2020 er alt fysisk undervisning suspenderet. Noget undervisning flyttes online, mens andet aflyses helt.
Restriktionerne gælder i første omgang til mandag d. 4. januar 2021.

Følgende aktiviteter aflyses:
• Overbygningsorkestre (Albertslund Symfoniorkester, Street Life BigBand, Bakkens Horn)
• Babyrytmik
• Lungekor
• Sammenspil (herunder ASTRO, MiniSymf, Jetjazz, Blæserskole, Strygerskole, Baunegård, band)
Følgende aktiviteter flyttes online:
• Soloundervisning
• Holdundervisning (herunder Værkstedshold, Klaver med Mér, Ukulelehold, Computermusik)
I løbet af de kommende dage vil I blive kontaktet af jeres underviser, så I kan planlægge den kommende tids undervisning. Vælger man at takke nej til tilbuddet om onlineundervisning tæller det som et afbud.

Hvis man går til en aktivitet og er i tvivl om, hvorvidt den er aflyst, skal man kontakte sin underviser.

 

Opdateret 03.11.2020

Information om skærpede retningslinjer på Coronaområdet på Albertslund Musikskole 

Sundhedsmæssige retningslinjer
Musik- og kulturskolernes interesseorganisation, DMK, har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet et sæt retningslinjer for forsvarlig fysisk musikundervisning. Udover disse følger vi de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om korrekt adfærd.

Fremmøde
Dette er vigtigt! Har man symptomer, der indikerer, at man er smittet – feber, hoste, ubehag – må man ikke deltage i musikundervisning på musikskolen. Ligesom man heller ikke må befinde sig på musikskolens matrikel. Se Covid-19 symptomer her:
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvis-du-bliver-syg

Er man smittet, bliver man hjemme indtil man er rask!

Er man hjemsendt pga. smitte i folkeskoleklasse eller anden institution – men ikke selv smittet – skal man ikke dukke op til musikundervisning.

Deler man husstand med en smittet, skal man følge de gense vejledninger omkring nærkontakter og forholdsregler: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skoler-dagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge

Har man været smittet og er i tvivl om, hvornår man kan genoptage sin musikundervisning (og andre aktiviteter), anbefaler vi, at man kontakter sin læge eller sundhedsmyndigheder for svar.

Mistanke om smitte
Vi går et efterår i møde, hvor corona-mistanke vil være en del af hverdagen. Alle symptomer på Covid-19 skal tages alvorligt og følges op med en test. Mistanke om smitterisiko – fx kontakt med en elev eller en i sin husstand, der efterfølgende viser sig at være smittet – skal tages alvorligt og følger procedure ift. nærkontakter og smitteopsporing. Har man været i kontakt med en smittet, skal man lade sig teste og selvisolere sig indtil resultat af test kendes: https://medarbejdersiden.albertslund.dk/vejledning-og-support/coronavirus-information-til-ledere-og-medarbejdere/information-til-ledere-om-coronavirus-covid-19/naere-kontakter/.

Undervisning ved hjemsendelse
Er man hjemsendt som elev, kan man ikke forvente fjernundervisning i perioden. Vi bestræber os på at kunne tilbyde eller vedligeholde kontakten i hjemsendelsesperioden, men skiftet fra fysisk til virtuelt kan ikke i alle tilfælde gøres fra dag til dag. Det afhænger af fag og underviser.

Derfor kan der også forekomme ’forskelsbehandling’ fra elev.

Der ydes ikke refusion for tabt undervisning.

Ankomst/afgang
Alle elever og forældre skal entrere musikskolen via fløjdøren ved Vædderens kvarter. Eneste adgang!
Man må godt benytte dørene ved skolegården, disse skal dog være låst, så det kræver, at underviser lukker eleverne ind. Dørene ved skolegården kan altid bruges som udgang.

Mundbind/visir
Fra torsdag d. 29. oktober 2020 skal alle personer over 12 år bære mundbind, når de færdes på musikskolen. Det gælder på gange, toiletter, lærerværelse. Elever og undervisere må, når de er i undervisningslokalet, fjerne mundbindet/visiret. Det gælder også undervisning for større grupper.

Kommunen tilbyder mundbind til alle der færdes på musikskolen.

Toilet og håndvask
Alle elever vasker hænder ved ankomst og spritter hænder når de går.

Toiletterne midt på vores undervisningsgange bruges udelukkende som personaletoiletter. Se skiltning.

Værnemidler
For at leve op til DMK’s og Sundhedsstyrelsens retningslinjer er følgende værnemidler rekvireret:
• Håndsprit i små flasker og dispensere til større beholdere
• Engangsservietter med sprit
• Desinficerende spray
• Mundbind og visir

Forsamlingsforbuddet (Det ’lille’ og det ’store’)
Da musikskolen er en arbejdsplads, er den ikke omfattet af det forsamlingsforbud, der ellers er gældende i det offentlige rum. Undervisere må gerne samles mere end 10 personer.
Udover dette gælder følgende for elever:
Det lille forsamlingsforbud
1) Elever under 21 år må samles til stående aktiviteter op til 50 personer.
2) Elever over 21 år må samles til stående aktiviteter op til 10 personer.
For begge ovenstående punkter gælder det desuden, at der må deltage det antal voksne, som er nødvendigt for aktivtetens gennemførelse.
Det store forsamlingsforbud
3) Ved aktiviteter der i al væsentlighed er siddende, og hvor deltagerne/publikum har ansigtet i samme retning mod scene/dirigent/lærred, må der – uanset alder – samles op til 500 personer. Det betyder, at overbygningsorkestrene kan øve og afvikle koncerter. Det øjeblik der er pause i en orkesterprøve/koncert træder punkt 1 og/eller 2 i kraft. Det vil sige, man må ikke samles i store grupper på kryds af tværs af aldre.
For alle 3 ovenstående punkter er det en forudsætning at alle øvrige corona-retningslinjer overholdes til punkt og prikke!

Undervisningslokaler
Lokalet indrettes med spritdispenser.
Lokalet opdeles i zoner med lys tape, så afstandskrav nemt kan overholdes. Mellem hver elev udluftes lokalet, og hvis vejret tillader det så meget så muligt.

Lærerværelse
Dette lokale udgør et særligt risikoområde. Her er der samling i pauser, flere udfører arbejde og frokost indtages. Derfor skal der udvises særlig agtpågivenhed. Dette indebærer:
• Kun adgang for musikskolens undervisere.
• Håndvask eller afspritning af hænder inden adgang.
• Afspritning af flader efter brug – fx køkkenbord, arbejdsområde, PC og printer.
• Oprydning af brugt service efter brug, generel oprydning efter sig selv.
• Overhold afstandskrav på 1 m.
• Mundbind er pt ikke et krav.

Kontor
Kontoret har stor gennemgang i løbet af dagen. Der tages derfor følgende hensyn:
• Bank på inden adgang.
• Max. 1 elev/forældre ad gangen.
• Der må gerne være flere undervisere af gangen og undervisere må gerne benytte kontor og elevrum som gennemgang.
• Optegning af diskretionslinje foran frontdesk – respekter den!

Elevrum
Må kun bruges sammen med underviser eller efter aftale.
Må godt benyttes af skolens undervisere til møder og ophold. Huks at rydde op og afspritte effekter efter brug.

Specifikke retningslinjer til instrumentgrupper – fra DMK

Blæsere
• Der skal være mindst 4 m² pr. person i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer.
• Elev og lærer benytter hvert sit instrument.
• Elev og lærer må under ingen omstændigheder benytte samme mundstykke, rør eller blade. Og det er lærerens ansvar at sikre, at eleven opretholder god hygiejne, hvad angår mundstykker, rør og blade. Ligeledes skal der være særlig opmærksomhed på kondensfugt fra blæseinstrumenter.
• Elev og lærer skal så vidt muligt undgå at sende instrumentets luftstrøm direkte mod hinanden, men spille skråt mod en væg eller nedad mod gulv el.lign. afhængigt af det pågældende instrument.
• Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes, f.eks. ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.
• Elev og lærer må ikke benytte samme nodestativ, og det anbefales, at eleven har mindst mulig berøring med møbler mv. i lokalet, hvorfor det er lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet.

Strygere, guitar, elbas og akkordeon
• Elev og lærer benytter hvert sit instrument.
• Hvis en lærer skal stemme et strengeinstrument (violin, guitar mv) for eleven, skal læreren enten bruge håndsprit før og efter stemning af instrumentet eller bruge engangshandsker.
• Elev og lærer må ikke benytte samme nodestativ, og det anbefales, at eleven har mindst mulig berøring med møbler mv. i lokalet, hvorfor det er lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet.
• Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes, f.eks. ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.

Klaver og el-klaver
• Elev og lærer benytter hvert sit instrument. Disse placeres med fornøden afstand.
• Der må ikke spilles firehændigt klaver ved samme instrument.
• Som følge af at flere elever benytter samme instrument, skal der være skærpet opmærksomhed på håndhygiejne, herunder at elever ikke har sår på hænder eller fingre. Mindre rifter, hvor eleven benytter håndsprit før og efter undervisningen, vurderes at være forsvarligt.
• Instrumenter rengøres før hver undervisningsdag og to gange dagligt, når det benyttes.
• Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes, f.eks. ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.
• I tilfælde af at der kun forefindes ét klaver i lokalet, må læreren ikke benytte samme instrument som eleven uden forudgående og efterfølgende håndvask eller brug af håndsprit.

Trommer og slagtøj
• Der skal være mindst 4 m² pr. person i lokalet, og en afstand på 2 meter mellem to personer. Der må således f.eks. ikke være to personer, som samtidigt spiller på samme marimba.
• Eleven skal bruge egne trommestikker og slagtøjskøller.
• Elev og lærer benytter i videst muligt omfang hver sit instrument - f.eks. trommesæt.
• Dersom flere elever benytter samme instrumenter, f.eks. mindre instrumenter, såsom triangel, tamburin og lign. ved sammenspil, benyttes éngangshandsker.

Sangundervisning
• Der skal være mindst 4 m² pr. person i lokalet, og en afstand på 2 meter mellem to personer.
• Elev og lærer skal så vidt muligt undgå at sende sin luftstrøm direkte mod hinanden, men synge skråt mod en væg el lign.
• Dersom en sanger bruger mikrofon, skal denne medbringe egen mikrofon.
• Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes, f.eks. ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.
• Elev og lærer må ikke benytte samme nodestativ, og det anbefales, at eleven har mindst mulig berøring med møbler mv. i lokalet, hvorfor det er lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet.

Sammenspil og hold
• Der må maksimalt være 50 personer samlet.
• Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet ved stående aktivitet og 2 m2 ved siddende aktivitet, og en afstand på mindst 1 meter mellem to personer.
• Alle benytter så vidt muligt egne instrumenter.
• Der gælder samme forhold ved sammenspil og holdundervisning, som for soloundervisning for de forskellige instrumenter og sang.
• Der skal ved holdundervisning være særlig opmærksomhed på, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
• Lokalet udluftes efter hvert hold.

Folkeskoleundervisning:
Der undervises i hold i alderen fra ca. 5-8 år. Der arbejdes med musik, sang, bevægelse og dans, og der benyttes instrumenter i undervisningen.
• Der må maksimalt være 50 personer samlet.
• Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer.
• Eleverne skal medbringe egne instrumenter, hvor det er muligt.
• Dersom der benyttes fælles instrumenter, skal disse rengøres inden hver time.
• Der må ikke benyttes fælles blæserinstrumenter.
• Børnene må godt lave sanglege, og synge med mindre end 2 meters afstand, idet smitterisiko for børn vurderes mindre end for voksne.
• Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav. F. eks af forældre venter med børn udendørs eller på aftalt sted, hvorefter lærer afhenter/afleverer børnene.
• Lokalet udluftes efter hvert hold.
• Ved vikardækning skal musikskolen have besked på dagen.
• Klasser kan evt. deles op

Særlig for MULE/Forskole
• Der undervises i hold i alderen fra ca. 2-5 år, typisk med en begrænset aldersspredning på 2 år på hvert hold. Der arbejdes med musik, sang, bevægelse og dans, og der benyttes instrumenter i undervisningen.
• Der må maksimalt være 15 personer samlet – heraf 3 voksne.
• Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer. Dog gælder andre afstandskrav internt i MULE-gruppen. Her følges den enkelte institutions regler.
• Dersom der benyttes fælles instrumenter, skal disse rengøres inden hver time.
• Børnene må godt lave sanglege, og synge med mindre end 2 meters afstand, idet smitterisiko for børn vurderes mindre end for voksne.
• Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
• Holdene kan efter aftale deles op, således at børnene kun modtager undervisning hver 2. uge.
• Holdene kan afkortes så der bliver plads til rengøring og sikre skift mellem hold.
• Musikskolelæreren er ’gæsten’ ift. MULE gruppen. Derfor skal der holdes særlig afstand mellem musikskolelærer og MULE gruppe (inkl. pædagoger). Minimum 1 m og 2 meter ved sang. Musikskolelæreren optegner ’sikkerhedszone’ i lokale og pædagoger hjælper med at sikre afstanden.
• Lokalet udluftes efter hvert hold.
• For at undgå ’flaskehals’ skal det sikres at flere MULE hold ikke ankommer samtidigt til musikskolen. Timerne skal starte forskudt af hinanden, og det enkelte MULE hold og dets underviser skal aftale et ankomsttidspunkt.