Gå til hovedindhold

Præsentation af Albertslund Musikskole

Placering, personale og elevtal, undervisningstilbud, instrumentbank og aktiviteter

 • Læs op

Indhold

  Kig med ind og mød nogle af musikskolens skønne elever! (Video af: Amalie Sletting Thykier)


  Placering

  Albertslund Musikskole er en del af Kulturforvaltningen og har til huse i Vædderens Kvarter 10, hvor der er administration og undervisningslokaler. Herudover driver Musikskolen undervisning på kommunens folkeskoler og institutioner.

  Personale og elevtal

  Musikskolen har p.t. ansat 22 lærere, den samlede lærernormering tager udgangspunkt i 15,5 fuldtidsstillinger. Musikskolen har i administrationen p.t. ansat 1 deltids kontorassistent og 1 deltids souschef samt 1 fuldtids leder. Den samlede administrative normering tager udgangspunkt i 3 fuldtidsstillinger. Musikskolens samlede elevtal / kapacitet er: 1400 aktivitetselever. Heraf 400 elever i forskolen, 400 instrumentalelever, 300 orkester- og sammenspilselever og ca. 300 børnehaveklasse-elever.

  Det samlede elevtal vil igennem sæsonen kunne variere i takt med iværksættelse af nye tilbud om orkester og sammenspil, samt etablering af undervisningspladser i den individuelle undervisning.

  Undervisningstilbud

  Musikskolen undervisningstilbud omfatter alle borgere fra " vugge til krukke " og tilstræber at dække alle instrumenter og alle genrer. 

  Musikskolen bestræber sig på at kunne tilbyde vores elever deltagelse i en række orkestre og sammenspilsgrupper, i et løbende justeret tilbud, som har til opgave at opfylde to formål:

  • Sikre et bredt genremæssigt udbud i muligheden for orkester og sammenspil for eleverne
  • Sikre et relevant tilbud til den enkelte elev

  Albertslund Musikskole arbejder med fagprioritering i instrumentalundervisningen. Dette betyder et at antallet af undervisningspladser på de enkelte instrumenter er justeret i relation til skolens orkesterudbud.

  Set i lyset af skolens formål er det vigtigt, at der tilbydes et bredt og orkester relevant udbud af instrumenter i instrumentalundervisningen, da det er denne undervisning der danner baggrund for oprettelse og vedligeholdelse af musikskolens orkestre og sammenspilsgrupper.

  Der er således ikke helt frit valg på alle hylder for skolens elevgruppe og der kan forekomme venteliste på særlige populære instrumenter samtidig med at der i en periode er ledige pladser på de lidt mindre kendte instrumenter.

  Musikskolen vægter kor, sammenspil og orkesterspil højt. Det er skolens mål at ingen elev blot går til individuel instrumentalundervisning, men samtidig deltager i en eller flere sociale aktiviteter af såvel faglige som pædagogiske grunde.

  Elevstart på musikskolen foregår alt efter alder som forældre-barn hold, som værkstedshold med senere instrumentvalg, eller som direkte individuel start på et instrument. I forbindelse med den enkelte elevs instrumentstart tilbydes sammenspil og orkesterdeltagelse af forskellig karakter i skolens "begynderskoler": Strygerskolen, Blæserskolen og Klaverskolen eller deltagelse i et af skolens kor. I disse rammer undervises eleverne i et tilbud der tilpasses den konkrete elevgruppe med hensyn til niveau og indhold. Undervisningen sigter mod at give orkester- og sammenspilserfaring.

  Det er muligt at deltage i sammenspil eller orkester uden at modtage individuel undervisning.

  • Forskoleundervisning: Førskoleundervisningen er organiseret som undervisningstilbud til kommunens daginstitutioner og Bh-klasser / 1.klasser. Musikskolens lærer i Bh-klassen følger med op i 1.klasse som dobbeltlærer i det første halvår. Musikskolen kommer således ud til alle børn i kommunen.
  • Begynderholdundervisning: Foregår centralt på Musikskolen og er målrettet som et tilbud om en introduktion til instrumentalundervisningen. Tilbuddet omfatter tre værkstedshold for de 2-9 årige samt værkstedshold målrettet mod strygere med start i 3-års alderen.
  • Instrumentalundervisning: Instrumentalundervisningen gives som individuel undervisning med 25 minutters undervisning pr. uge. Hvor særlige hensyn taler herfor (talentpleje), kan den individuelle uv. tid gå ud over 25 min. ugentligt mod ekstra betaling. Tilbuddet om instrumentalundervisning er underlagt fagprioritering under hensyntagen til orkesterdannelse.
  • Orkester, Kor og sammenspil: Skolen tilbyder deltagelse i over 30 forskellige kor, orkester og sammenspilsgrupper. Sammenspil er gratis hvis eleven samtidigt modtager instrumentalundervisning. Orkestre er åbne for elever fra andre kommuner mod betaling og efter godkendelse af skoleleder og orkesterleder. Elever fra Albertslund kommune har 1. prioritet under hensyntagen til relevante orkesterkvalifikationer.

  Herudover tilbydes sammenspil af projektorienteret / tidsbegrænset karakter. Specielt for skolens begynderelever er etableret Strygerskole, Blæserskole og Orkester/klaver skole til styrkelse af bevidst arbejde med den sociale relation for den enkelte elev, samt til sikring af optimale sammenspilsmuligheder allerede fra den første tid som elev på skolen.

  Instrumentbank

  Musikskolen råder over en instrumentbank hvorfra elever kan leje instrument. Langt hovedparten af skolens elever gør brug af dette tilbud. Det er endvidere muligt gennem musikskolen at købe instrumenter på favorable vilkår.

  Aktiviteter

  Musikskolen har en række faste koncerter i årets løb, cafekoncerter, forårs/sommer koncert, nytårskoncert samt en række koncerter i relation til årstider og begivenheder, eksempelvis julekoncerter i byens kirker, musikskolernes dag i Tivoli mv. Musikskolen arrangerer stævner, lejrskoler, temadage, øvedage for skolens elever og deltager desuden i en lang række af arrangementer i form af bestillingsopgaver fra kommune, lokalsamfund og regionale interessenter, som gør flittigt brug af skolens orkestre og sammenspilsgrupper. En del af denne virksomhed bliver udført som delvis indtægtsdækket.

  Musikskolen deltager endvidere i samarbejder i såvel amtsligt som fælleskommunalt regi samt, når lejligheden byder sig, i nationale og internationale arrangementer.

  Musikskolen afholder eller deltager i gennemsnit i et arrangement hver 3. dag sæsonen igennem.